În articolul de astăzi dorim să aducem lămuriri cu privire la circulația pe drumurile publice a vehiculelor electrice de diferite tipuri care au apărut în piață în ultimul timp, chiar și cele comercializate de către noi.

Documentele care stau la baza acestor aspecte sunt:

 • Codul Rutier (Ordonanța de urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, actualizat la zi)
 • Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European privind omologarea și supravegherea pieței pentru vehiculele cu două sau trei roți și pentru cvadricicluri.

CATEGORII VEHICULE DESCRISE IN CODUL RUTIER

La Capitolul 1, Art 6 din Codul Rutier este prezentată semnificația termenilor folosiți în această lege, de unde vom extrage exact ceea ce ne interesează pe noi, și anume:

 • Art 6, pucntul 10:  bicicletă – vehiculul prevăzut cu două roți, propulsat exclusiv prin forța musculară, cu ajutorul pedalelorsau manivelelor; (este definiția strict a bicicletelor, nu are legătură cu bicicletele electrice)
 • Art 6, punctul 14: drum public – orice cale de comunicație terestră, cu excepția căilor ferate, special amenajată pentrutraficul pietonal sau rutier, deschisă circulației publice; drumurile care sunt închise circulației publice suntsemnalizate la intrare cu inscripții vizibile;
 • Art 6, punctul 16: 16.1: înmatriculare/înregistrare – operațiunea administrativă prin care se atestă că un vehicul poate circulape drumurile publice. Dovada atestării înmatriculării/înregistrării este certificatul de înmatriculare/înregistrareși numărul de înmatriculare/înregistrare atribuit;16.2: înmatriculare/înregistrare permanentă – operațiunea de înmatriculare/înregistrare prin care se atribuiecertificat de înmatriculare/înregistrare și număr de înmatriculare/ înregistrare pentru o perioadănedeterminată;
 • Art 6, punctul 21:  moped – autovehicul, cu două sau trei roți, a cărui viteză maximă prin construcție este mai mare de 25km/h, dar nu depășește 45 km/h și care este echipat cu un motor cu ardere internă, cu aprindere prinscânteie, cu o capacitate cilindrică ce nu depășește 50 cmc sau cu un alt motor cu ardere internă ori, dupăcaz, electric, a cărui putere nominală continuă maximă nu depășește 4 kW, iar masa proprie a vehicululuinu depășește 350 kg, neincluzând masa bateriilor în cazul vehiculului electric. Este asimilat mopeduluicvadriciclul ușor, astfel cum este definit la pct. 6 partea A din anexa nr. 1 la secțiunea 4 din Reglementărileprivind omologarea de tip și eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere, precum și omologarea de tipa produselor utilizate la acestea – RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilorși locuinței nr. 211/2003, cu modificările și completările ulterioare;
 • Art 6, pucntul 22:  motocicletă – autovehiculul cu două roți, cu sau fără ataș, echipat cu un motor care are o capacitatecilindrică mai mare de 50 cm3 și/sau a cărui viteză maximă, prin construcție, depășește 45 km/h;
 • Art 6, punctul 32.1:  triciclu cu motor – autovehicul cu trei roți dispuse simetric, a cărui viteză maximă prin construcție depășește 45 km/h, care este echipat cu un motor având o cilindree de peste 50 cm3, în cazul unui motor cu ardere internă, sau cu un motor electric cu putere nominală continuă ce depășește 4 kW;

CATEGORII DE PERMISE

In Codul Rutier amintit și mai sus, la capitolul 3, Art 20, punctul 2 sunt descrise tipurile de permise care se pot obține pentru toate tipurile de vehicule: „(2) Permisele de conducere se eliberează pentru următoarele categorii de vehicule: AM, A1, A2, A, B1, B,BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, Tr, Tb sau Tv.”

Tot aici, la punctul 3, avem referire la categoriile de vehicule pentru care se eliberează permise de conducere: „(3) Descrierea categoriilor de vehicule prevăzute la alin. (2), pentru care se eliberează permise deconducere, este prevăzută în anexa nr. 1” astfel că din această anexă cităm:

„Categoriile de vehicule pentru care se eliberează permisul de conducere, prevăzute la art. 20 alin. (2), se definesc astfel (cităm doar categoriile care ne interesează, celelalte le puteți vedea în anexa amintită mai sus):

 • a) categoria AM: mopede;
 • b) categoria A1
  1. motociclete cu cilindree maximă de 125 cm
  3, cu puterea maximă de 11 kW şi cu un raport putere/greutate de cel mult 0,1 kW/kg; 
  2. tricicluri cu motor cu puterea maximă de 15 kW;
 • c) categoria A2: motociclete cu puterea maximă de 35 kW, cu un raport putere/greutate care nu depăşeşte 0,2 kW/kg şi care nu sunt derivate dintr-un vehicul având mai mult de dublul puterii sale;
 • d) categoria A: motociclete cu sau fără ataş şi tricicluri cu motor cu puterea de peste 15 kW;
 • e) categoria B1: cvadricicluri a căror masă proprie nu depăşeşte 400 kg (550 kg pentru vehiculele destinate transportului de mărfuri), neincluzând masa bateriilor în cazul vehiculelor electrice şi care sunt echipate cu motor cu ardere internă a cărui putere netă maximă nu depăşeşte 15 kW sau cu motor electric a cărui putere nominală continuă maximă nu depăşeşte 15 kW;

CONCLUZII REFERITOARE LA PERMISE

Din cele scrise mai sus reise foarte clar categoriile de vehicule pentru care este necesar obținerea unui permis de conducere și precizăm următoarele:

 • Avem nevoie de permis AM pentru mopede. (Pentru a fi moped un vehicul trebuie să aibă viteza cuprinsă între 26 km/h și 45 km/h iar motorul mai mic de 4kw. Vehiculele care au viteza de 25 km/h nu necesită permis chiar dacă vom vedea mai jos că ele necesită CIV, respectiv înregistrare în curculație).
 • Avem nevoie de permis A1 pentru tricicluri care depășesc 45km/h și au motor mai mare de 4KW. (noi deocamdată nu avem niciun vehicul care să îndeplinească aceste cerințe).
 • Bicicletele electrice nu se încadrează în categoria mopedelor deoarece toate au viteza maximă de 25 km/h, deci nu necesită nicio categorie de permis.

EXEMPLE PRACTICE DE VEHICULE CARE NECESITĂ PERMIS SAU CARE NU NECESITĂ

Scuter electric (moped) care necesită permis AM:

Are Viteză de 45 km/h, deci este moped. Motor de 1200W

Tricicletă electrică care nu necesită permis:

Tricicletă Electrică cu viteză de 25 km/h, motor 0.9 KW, deci nu se incadrează în definiția mopedului.

Cum aflu viteza maximă și capacitatea motorului?

Vom vedea mai jos că acele vehicule care se supun omologării trebuie să le primiți însoțite de CIV și Certificat de Conformitate. Din aceste documente reies caracteristicile tehnice reale ale produselor.

ÎNMATRICULAREA/ÎNREGISTRAREA VEHICULELOR ELECTRICE

Tot în Codul Rutier, aflăm de la capitolul 2, Art 9, că pentru a înmatricula/înregistra un vehicul, acesta trebuie să fie omologat. „Documentul care atestă omologarea este cartea de identitate a vehiculului, eliberată în condițiile legii”.

Înainte de a cumpăra un vehicul electric trebuie să fim atenți la categoria de vehicule din care face parte, astfel putem afla foarte rapid dacă se supune înmatriculării sau înregistării, astfel că ne vom informa din Regulamentul European 168, amintit mai sus.

Atenție: Vehiculele care se supun înregistrării sau înmatriculării trebuie să le primiți însoțite de CIV si Certificat de Conformitate de la vânzător.

Din Reg. UE 168, capitolul 2 aflăm că acesta se aplică:tuturor vehiculelor cu două sau trei roți și cvadriciclurilor astfel cum sunt clasificate la articolul 4 și în anexa I („vehicule din categoria L”) destinate să circule în rețeaua rutieră publică, inclusiv vehiculelor din această categorie proiectate și fabricate în una sau mai multe etape, precum și sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate, ca și pieselor și echipamentelor proiectate și fabricate pentru a funcționa pe aceste vehicule.

Vehiculele din categoria L, capitolul 4 (care se supun inregistrării):

„(1) Vehiculele din categoria L cuprind vehicule motorizate cu două, trei și patru roți conform categoriilor definite la prezentul articol și în anexa I, inclusiv bicicletele cu motor, mopedele cu două și trei roți, motocicletele cu două și trei roți, motocicletele cu ataș, vehiculele rutiere de tip „Quad” ușoare și grele și cvadrimobilele ușoare și grele.

(2) În sensul prezentului regulament, sunt valabile următoarele categorii și subcategorii de vehicule, conform dispozițiilor din anexa I:

(a)vehicule din categoria L1e (vehicule cu motor ușoare cu două roți), cu subcategoriile:(i)vehicule L1e-A (biciclete cu motor); (ii)vehicule L1e-B (moped cu două roți);
(b)vehicule din categoria L2e (moped cu trei roți), clasificate în diferite subcategorii:(i)vehicule din categoria L2e-P (mopede cu trei roți destinate transportului de pasageri);(ii)vehicule din categoria L2e-U (mopede cu trei roți proiectate pentru scopuri utilitare);”

CONCLUZII REFERITOARE LA INREGISTRARE

Orice Vehicul Electric din categoria L1, L2 trebuie înregistrat și trebuie să primiți de la vânzător COC (certificat de conformitate) cât și CIV (Carte Identitate Vehicul).

Dacă comerciantul nu vă oferă aceste documente, dvs nu aveți posibilitatea de a înregistra respectivul vehicul, deci nu puteți circula pe drumurile publice.

Sunt și vehicule care nu se înregistrează/înmatriculează conform Reg.168, articolul 2, punctul 2:

(2)   Prezentul regulament nu se aplică următoarelor vehicule:

(a)vehiculele cu o viteză maximă constructivă mai mică de 6 km/h;
(b)vehiculele destinate exclusiv utilizării de către persoanele cu handicap fizic;
(c)vehiculele destinate exclusiv a fi conduse de un pieton;
(d)vehiculele destinate utilizării exclusiv în competiții;
(e)vehiculele concepute și construite pentru a fi folosite de către serviciile armate, serviciile de protecție civilă, cele de combatere a incendiilor, forțele de menținere a ordinii publice și serviciile medicale de urgență;
(f)vehiculele agricole sau forestiere care fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 februarie 2013 privind omologarea și supravegherea pieței pentru vehiculele agricole și forestiere (22), mașinile care fac obiectul Directivei 97/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1997 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la măsurile împotriva emisiei de poluanți gazoși și de pulberi provenind de la motoarele cu ardere internă care urmează să fie instalate pe echipamentele mobile fără destinație rutieră (23) și Directivei 2006/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 privind echipamentele tehnice (24) și autovehiculele care fac obiectul Directivei 2007/46/CE;
(g)vehiculele destinate în principal să funcționeze în afara drumurilor și proiectate să circule pe suprafețe nepavate;
(h)vehiculele cu pedale cu pedalare asistată echipate cu un motor electric auxiliar cu puterea nominală continuă mai mică sau egală cu 250 W, a cărui asistare este întreruptă atunci când ciclistul încetează să pedaleze sau este redusă progresiv pe măsură ce viteza vehiculului crește, fiind întreruptă complet înainte ca viteza vehiculului să atingă 25 km/h;
(i)vehiculele cu autoechilibrare;
(j)vehiculele neprevăzute cu cel puțin un loc șezând;
(k)vehiculele echipate cu un loc șezând pentru conducător al cărui punct R se află la o înălțime ≤ 540 mm, în cazul categoriilor L1e, L3e și L4e, sau la o înălțime ≤ 400 mm, în cazul categoriilor L2e, L5e, L6e și L7e.”

De aici deducem că nu înregistăm vehiculele care au viteză mai mică de 6 km/h, bicicletele electrice cu pedalare asistată (motor 250W, viteza maxima 25 km/h) sau cele pentru persoane cu handicap.

Tot de aici deducem ca vehiculele electrice care nu au cel puțin un loc șezând nu se supun regulamentului, deci nu se înregistrează, aici intră trotinetele electrice care nu au loc șezut. Atenție: Dacă trotineta are mai mult de 25 km/h, conform codului rutier este moped și atunci necesită permis. 

Atenție la Bicicletele Electrice: Dacă le montați ulterior accelerație, acestea nu mai sunt biciclete electrice asistate ci biciclete cu motor L1E-A și trebuie să le omologați.

Cum identific tipul de omologare al produsului?

Găsiți tipul produsului în COC (certificatul de conformitate) sau pe plăcuța constructor aflată sub vehicul. Mai jos ilustrăm o plăcuță pentru a vedea cum arată:

Plăcuță constructor

KIT-URILE DE BICICLETE ELECTRICE LEGALE SAU NU?

Conform Codului Rutier cât și a Reg. UE 168, vehiculele trebuie omologate pentru a circula pe drumurile publice. Dacă asupra unei biciclete clasice se fac modificări prin adăugarea unui sistem de propulsie cu motor, etc, acesta trebuie omologat individual pentru a putea fi pus în circulație, altfel este ilegal!

TROTINETELE HARLEY SE INREGISTREAZĂ?

Trotineta Harley

Probabil că ați văzut astfel de vehicule pe stradă și vă puneți întrebarea dacă trebuie sau nu inmatriculat un astfel de vehicul pentru că și noi la Bimax primim multe întrebări despre aceste vehicule.

Răspunsul nostru, după studierea Reg. UE 168 este că aceste vehicule trebuie omologate/înregistrate deoarece sunt vehicule din categoria L1 și au loc șezut. 

Atenție: Încă există mulți comercianți care le comercializează la prețuri mici, fără a intra în legalitate și fără să vă ofere CIV si COC, prin urmare dacă sunteți depistați în trafic, vehiculele pot fi confiscate iar conducătorului să i se întocmească dosar penal pentru conducerea pe drumurile publice a unui vehicul neînmatriculat/neînregistrat.

banner bimax

Categorie: Informatii
Taguri: , , , , , , , , ,
Data postarii: februarie 19, 2019

20 comentarii la articolul “Informații privind circulația pe drumurile publice a Vehiculelor Electrice

 1. si cum procedezi daca ai luat un zt-09 limitat la 25km/h si pe parcurs dai de permis si vrei sa il inmatriculezi? ti-l primeste la rar daca nu ai cartea lui tehnica?

  Ce e de facut in cazul asta?

  1. eu pe al meu am vrut sa il inscriu la primarie sa il pot asigura si habar nu avea doamna aia sa inscrie o „bicicleta electrica” am fost trimis la seful ei care mi-a zis ca intai trebuie sa-i fac rar. Ii pot face rar doar cu factura primita?

    1. Daca aveti ZT-09, nu aveti sanse sa il inregistrati decat daca de la primarie treceau cu vederea si va dadeau autorizatie fara RAR. Unele primarii dau numar galben fara sa se uite macar in CIV….
     ZT-09 este omologata ca bicicleta electrica asistata de aceea nu puteti sa ii faceti RAR.

 2. Unde e definita bicicleta electrica (sau cu ce e asociata) in legislatia din Romania?
  Ca daca nu e definita clar in legislatia romana ,atunci urmeaza un proces penal si pana la lamurirea faptei trec ani de zile ( si multi bani ) .
  Multumesc

 3. Dacă cumpăr o bicicleta electrica zt 20 dați toate actele la acest produs?
  Ca să pot să merg cu ea fără permis doar să o înregistrez la primărie.

  1. Tot ce avem noi acum in stoc ca si modele ZT-20 sunt omologate ca si biciclete electrice asistate. deci nu le trebuie inregistrare la primarie. Am inteles ca noul lot va veni cu COC si le vom face carte de identitate pe care le puteti inregistra la primarie, dar acestea nu vor mai veni cu pedale!

 4. buna ziua, am primit cadou un citycoco Harley …factura si toate documentele sunt pe numele persoanei care l.a cumparat…cine trebuie sa mearga la rar si la primarie sa inregistreze mopedul? pe numele cui trebuie inregistrat? daca circula alta persoana cu el si nu persoana care apare in acte cui i se face dosar penal?? celui care a circulat cu el sau celui care nu l.a inregistrat? multumesc frumos

 5. Am cumparat de la Dv. un ZT20 si butonul cu cele trei viteze nu accelereaza ,avand aceiasi viteza la toate trei , si nu merge mai mult de 18 Km viteza la ora. sa omis ceva la montare-a facauta la Dv.sau asa merge el?

 6. Un Niu +pro pentru 2 persoane, vreau sa cumpar , dar nu doar pentru Romania. As dori sa l folosesc si in UE , plaja , orasele , este mai comod. Se poate inmatricula cu nr normale? , nu pe primarie.

  1. Furnizorul ar trebui sa stie, el are documentele produsului, noi nu stim ce scrie in documentele de omologare. Daca are viteza maxima 45km/h nu prea, banuiesc ca nici franare cu abs nu are. Stim ca mai nou este o cerinta de exemplu la ATV-uri, pentru a putea fi inmatriculate este necesar sa aiba franare cu ABS, altfel se pot doar inregistra la primarie.

 7. Pai exista si bicle electrice care se duc lejer in 70km la ora…. nici pt alea nu ai nevoie de permis?! Conf. art. 6 eu zic cao electrica care sare de 25 la ora e moped.

Lasa un comentariu

Adresa de mail nu o publicam.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Cauta pe blog
Vrei sa primesti noutati?

bimax.ro
banner bimax
Articole populare
Cum se leagă în serie bateriile?
Scutere electrice conduse fără permis (2019)
Diferența dintre motorul cu perii și cel fără perii
Scheme controller-e pentru biciclete electrice
Ce se poate conduce fără permis?
De la biciclete electrice la automobile electrice
Bicicleta electrică de 2000 lei cu autonomie de 80 km
Cum alegem corect casca de ski
Tricicletă electrică cu frână electromagnetică - model nou
Informații privind circulația pe drumurile publice a Vehiculelor Electrice
Social Media