Informații privind circulația pe drumurile publice a Vehiculelor Electrice

În articolul de astăzi dorim să aducem lămuriri cu privire la circulația pe drumurile publice a vehiculelor electrice de diferite tipuri care au apărut în piață în ultimul timp, chiar și cele comercializate de către noi.

Documentele care stau la baza acestor aspecte și care reglementează circulația pe drumurile publice sunt:

 • Codul Rutier (Ordonanța de urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, actualizat la zi)
 • Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European privind omologarea și supravegherea pieței pentru vehiculele cu două sau trei roți și pentru cvadricicluri.

CATEGORII VEHICULE DESCRISE IN CODUL RUTIER

La Capitolul 1, Art 6 din Codul Rutier este prezentată semnificația termenilor folosiți în această lege, de unde vom extrage exact ceea ce ne interesează pe noi, și anume:

 • Art 6, pucntul 10:  bicicletă – vehiculul prevăzut cu două roți, propulsat exclusiv prin forța musculară, cu ajutorul pedalelorsau manivelelor; (este definiția strict a bicicletelor, nu are legătură cu bicicletele electrice)
 • Art 6, punctul 14: drum public – orice cale de comunicație terestră, cu excepția căilor ferate, special amenajată pentrutraficul pietonal sau rutier, deschisă circulației publice; drumurile care sunt închise circulației publice suntsemnalizate la intrare cu inscripții vizibile;
 • Art 6, punctul 16: 16.1: înmatriculare/înregistrare – operațiunea administrativă prin care se atestă că un vehicul poate circulape drumurile publice. Dovada atestării înmatriculării/înregistrării este certificatul de înmatriculare/înregistrareși numărul de înmatriculare/înregistrare atribuit;16.2: înmatriculare/înregistrare permanentă – operațiunea de înmatriculare/înregistrare prin care se atribuiecertificat de înmatriculare/înregistrare și număr de înmatriculare/ înregistrare pentru o perioadănedeterminată;
 • Art 6, punctul 21:  moped – autovehicul, cu două sau trei roți, a cărui viteză maximă prin construcție este mai mare de 25km/h, dar nu depășește 45 km/h și care este echipat cu un motor cu ardere internă, cu aprindere prinscânteie, cu o capacitate cilindrică ce nu depășește 50 cmc sau cu un alt motor cu ardere internă ori, dupăcaz, electric, a cărui putere nominală continuă maximă nu depășește 4 kW, iar masa proprie a vehicululuinu depășește 350 kg, neincluzând masa bateriilor în cazul vehiculului electric. Este asimilat mopeduluicvadriciclul ușor, astfel cum este definit la pct. 6 partea A din anexa nr. 1 la secțiunea 4 din Reglementărileprivind omologarea de tip și eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere, precum și omologarea de tipa produselor utilizate la acestea – RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilorși locuinței nr. 211/2003, cu modificările și completările ulterioare;
 • Art 6, pucntul 22:  motocicletă – autovehiculul cu două roți, cu sau fără ataș, echipat cu un motor care are o capacitatecilindrică mai mare de 50 cm3 și/sau a cărui viteză maximă, prin construcție, depășește 45 km/h;
 • Art 6, punctul 32.1:  triciclu cu motor – autovehicul cu trei roți dispuse simetric, a cărui viteză maximă prin construcție depășește 45 km/h, care este echipat cu un motor având o cilindree de peste 50 cm3, în cazul unui motor cu ardere internă, sau cu un motor electric cu putere nominală continuă ce depășește 4 kW;

CATEGORII DE PERMISE

In Codul Rutier amintit și mai sus, la capitolul 3, Art 20, punctul 2 sunt descrise tipurile de permise care se pot obține pentru toate tipurile de vehicule: „(2) Permisele de conducere se eliberează pentru următoarele categorii de vehicule: AM, A1, A2, A, B1, B,BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, Tr, Tb sau Tv.”

Tot aici, la punctul 3, avem referire la categoriile de vehicule pentru care se eliberează permise de conducere: „(3) Descrierea categoriilor de vehicule prevăzute la alin. (2), pentru care se eliberează permise deconducere, este prevăzută în anexa nr. 1” astfel că din această anexă cităm:

„Categoriile de vehicule pentru care se eliberează permisul de conducere, prevăzute la art. 20 alin. (2), se definesc astfel (cităm doar categoriile care ne interesează, celelalte le puteți vedea în anexa amintită mai sus):

 • a) categoria AM: mopede;
 • b) categoria A1
  1. motociclete cu cilindree maximă de 125 cm
  3, cu puterea maximă de 11 kW şi cu un raport putere/greutate de cel mult 0,1 kW/kg; 
  2. tricicluri cu motor cu puterea maximă de 15 kW;
 • c) categoria A2: motociclete cu puterea maximă de 35 kW, cu un raport putere/greutate care nu depăşeşte 0,2 kW/kg şi care nu sunt derivate dintr-un vehicul având mai mult de dublul puterii sale;
 • d) categoria A: motociclete cu sau fără ataş şi tricicluri cu motor cu puterea de peste 15 kW;
 • e) categoria B1: cvadricicluri a căror masă proprie nu depăşeşte 400 kg (550 kg pentru vehiculele destinate transportului de mărfuri), neincluzând masa bateriilor în cazul vehiculelor electrice şi care sunt echipate cu motor cu ardere internă a cărui putere netă maximă nu depăşeşte 15 kW sau cu motor electric a cărui putere nominală continuă maximă nu depăşeşte 15 kW;

CONCLUZII REFERITOARE LA PERMISE

Din cele scrise mai sus reise foarte clar categoriile de vehicule pentru care este necesar obținerea unui permis de conducere și precizăm următoarele:

 • Avem nevoie de permis AM pentru mopede. (Pentru a fi moped un vehicul trebuie să aibă viteza cuprinsă între 26 km/h și 45 km/h iar motorul mai mic de 4kw. Vehiculele care au viteza de 25 km/h nu necesită permis chiar dacă vom vedea mai jos că ele necesită CIV, respectiv înregistrare în curculație).
 • Avem nevoie de permis A1 pentru tricicluri care depășesc 45km/h și au motor mai mare de 4KW. (noi deocamdată nu avem niciun vehicul care să îndeplinească aceste cerințe).
 • Bicicletele electrice nu se încadrează în categoria mopedelor deoarece toate au viteza maximă de 25 km/h, deci nu necesită nicio categorie de permis.

EXEMPLE PRACTICE DE VEHICULE CARE NECESITĂ PERMIS SAU CARE NU NECESITĂ (pentru circulația pe drumuri publice)

Scuter electric (moped) care necesită permis AM:

Are Viteză de 45 km/h, deci este moped. Motor de 1800W

Tricicletă electrică care nu necesită permis:

Tricicletă Electrică cu viteză de 25 km/h, motor 0.9 KW, se înregistrează la primărie dar nu necesită permis.

Cum aflu viteza maximă și capacitatea motorului?

Vom vedea mai jos că acele vehicule care se supun omologării trebuie să le primiți însoțite de CIV și Certificat de Conformitate. Din aceste documente reies caracteristicile tehnice reale ale produselor.

ÎNMATRICULAREA/ÎNREGISTRAREA VEHICULELOR ELECTRICE

Tot în Codul Rutier, aflăm de la capitolul 2, Art 9, că pentru a înmatricula/înregistra un vehicul, acesta trebuie să fie omologat. „Documentul care atestă omologarea este cartea de identitate a vehiculului, eliberată în condițiile legii”.

Înainte de a cumpăra un vehicul electric trebuie să fim atenți la categoria de vehicule din care face parte, astfel putem afla foarte rapid dacă se supune înmatriculării sau înregistării, astfel că ne vom informa din Regulamentul European 168, amintit mai sus.

Atenție: Vehiculele care se supun înregistrării sau înmatriculării trebuie să le primiți însoțite de CIV si Certificat de Conformitate de la vânzător.

Din Reg. UE 168, capitolul 2 aflăm că acesta se aplică:tuturor vehiculelor cu două sau trei roți și cvadriciclurilor astfel cum sunt clasificate la articolul 4 și în anexa I („vehicule din categoria L”) destinate să circule în rețeaua rutieră publică, inclusiv vehiculelor din această categorie proiectate și fabricate în una sau mai multe etape, precum și sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate, ca și pieselor și echipamentelor proiectate și fabricate pentru a funcționa pe aceste vehicule.

Vehiculele din categoria L, capitolul 4 (care se supun inregistrării):

„(1) Vehiculele din categoria L cuprind vehicule motorizate cu două, trei și patru roți conform categoriilor definite la prezentul articol și în anexa I, inclusiv bicicletele cu motor, mopedele cu două și trei roți, motocicletele cu două și trei roți, motocicletele cu ataș, vehiculele rutiere de tip „Quad” ușoare și grele și cvadrimobilele ușoare și grele.

(2) În sensul prezentului regulament, sunt valabile următoarele categorii și subcategorii de vehicule, conform dispozițiilor din anexa I:

(a)vehicule din categoria L1e (vehicule cu motor ușoare cu două roți), cu subcategoriile:(i)vehicule L1e-A (biciclete cu motor); (ii)vehicule L1e-B (moped cu două roți);
(b)vehicule din categoria L2e (moped cu trei roți), clasificate în diferite subcategorii:(i)vehicule din categoria L2e-P (mopede cu trei roți destinate transportului de pasageri);(ii)vehicule din categoria L2e-U (mopede cu trei roți proiectate pentru scopuri utilitare);”

CONCLUZII REFERITOARE LA INREGISTRARE

Orice Vehicul Electric din categoria L1, L2 trebuie înregistrat și trebuie să primiți de la vânzător COC (certificat de conformitate) cât și CIV (Carte Identitate Vehicul).

Dacă comerciantul nu vă oferă aceste documente, dvs nu aveți posibilitatea de a înregistra respectivul vehicul, deci nu puteți circula pe drumurile publice.

Sunt și vehicule care nu se înregistrează/înmatriculează conform Reg.168, articolul 2, punctul 2:

(2)   Prezentul regulament nu se aplică următoarelor vehicule:

(a)vehiculele cu o viteză maximă constructivă mai mică de 6 km/h;
(b)vehiculele destinate exclusiv utilizării de către persoanele cu handicap fizic;
(c)vehiculele destinate exclusiv a fi conduse de un pieton;
(d)vehiculele destinate utilizării exclusiv în competiții;
(e)vehiculele concepute și construite pentru a fi folosite de către serviciile armate, serviciile de protecție civilă, cele de combatere a incendiilor, forțele de menținere a ordinii publice și serviciile medicale de urgență;
(f)vehiculele agricole sau forestiere care fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 februarie 2013 privind omologarea și supravegherea pieței pentru vehiculele agricole și forestiere (22), mașinile care fac obiectul Directivei 97/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1997 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la măsurile împotriva emisiei de poluanți gazoși și de pulberi provenind de la motoarele cu ardere internă care urmează să fie instalate pe echipamentele mobile fără destinație rutieră (23) și Directivei 2006/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 privind echipamentele tehnice (24) și autovehiculele care fac obiectul Directivei 2007/46/CE;
(g)vehiculele destinate în principal să funcționeze în afara drumurilor și proiectate să circule pe suprafețe nepavate;
(h)vehiculele cu pedale cu pedalare asistată echipate cu un motor electric auxiliar cu puterea nominală continuă mai mică sau egală cu 250 W, a cărui asistare este întreruptă atunci când ciclistul încetează să pedaleze sau este redusă progresiv pe măsură ce viteza vehiculului crește, fiind întreruptă complet înainte ca viteza vehiculului să atingă 25 km/h;
(i)vehiculele cu autoechilibrare;
(j)vehiculele neprevăzute cu cel puțin un loc șezând;
(k)vehiculele echipate cu un loc șezând pentru conducător al cărui punct R se află la o înălțime ≤ 540 mm, în cazul categoriilor L1e, L3e și L4e, sau la o înălțime ≤ 400 mm, în cazul categoriilor L2e, L5e, L6e și L7e.”

De aici deducem că nu înregistăm vehiculele care au viteză mai mică de 6 km/h, bicicletele electrice cu pedalare asistată (motor 250W, viteza maxima 25 km/h) sau cele pentru persoane cu handicap.

Tot de aici deducem ca vehiculele electrice care nu au cel puțin un loc șezând nu se supun regulamentului, deci nu se înregistrează, aici intră trotinetele electrice care nu au loc șezut. Atenție: Dacă trotineta are mai mult de 25 km/h, conform codului rutier este moped și atunci necesită permis. 

Atenție la Bicicletele Electrice: Dacă le montați ulterior accelerație, acestea nu mai sunt biciclete electrice asistate ci biciclete cu motor L1E-A și trebuie să le omologați.

Cum identific tipul de omologare al produsului?

Găsiți tipul produsului în COC (certificatul de conformitate) sau pe plăcuța constructor aflată sub vehicul. Mai jos ilustrăm o plăcuță pentru a vedea cum arată:

Plăcuță constructor

KIT-URILE DE BICICLETE ELECTRICE LEGALE SAU NU?

Conform Codului Rutier cât și a Reg. UE 168, vehiculele trebuie omologate pentru a circula pe drumurile publice. Dacă asupra unei biciclete clasice se fac modificări prin adăugarea unui sistem de propulsie cu motor, etc, acesta trebuie omologat individual pentru a putea fi pus în circulație, altfel este ilegal!

TROTINETELE HARLEY SE INREGISTREAZĂ?

legislatia citycoco
Trotineta Harley

Probabil că ați văzut astfel de vehicule pe stradă și vă puneți întrebarea dacă trebuie sau nu inmatriculat un astfel de vehicul pentru că și noi la Bimax primim multe întrebări despre aceste vehicule.

Răspunsul nostru, după studierea Reg. UE 168 este că aceste vehicule trebuie omologate/înregistrate deoarece sunt vehicule din categoria L1 și au loc șezut. 

Atenție: Încă există mulți comercianți care le comercializează la prețuri mici, fără a intra în legalitate și fără să vă ofere CIV si COC, prin urmare dacă sunteți depistați în trafic, vehiculele pot fi confiscate iar conducătorului să i se întocmească dosar penal pentru conducerea pe drumurile publice a unui vehicul neînmatriculat/neînregistrat.

93 de comentarii la „Informații privind circulația pe drumurile publice a Vehiculelor Electrice”

 1. si cum procedezi daca ai luat un zt-09 limitat la 25km/h si pe parcurs dai de permis si vrei sa il inmatriculezi? ti-l primeste la rar daca nu ai cartea lui tehnica?

  Ce e de facut in cazul asta?

  Răspunde
 2. Unde e definita bicicleta electrica (sau cu ce e asociata) in legislatia din Romania?
  Ca daca nu e definita clar in legislatia romana ,atunci urmeaza un proces penal si pana la lamurirea faptei trec ani de zile ( si multi bani ) .
  Multumesc

  Răspunde
 3. Dacă cumpăr o bicicleta electrica zt 20 dați toate actele la acest produs?
  Ca să pot să merg cu ea fără permis doar să o înregistrez la primărie.

  Răspunde
  • Tot ce avem noi acum in stoc ca si modele ZT-20 sunt omologate ca si biciclete electrice asistate. deci nu le trebuie inregistrare la primarie. Am inteles ca noul lot va veni cu COC si le vom face carte de identitate pe care le puteti inregistra la primarie, dar acestea nu vor mai veni cu pedale!

   Răspunde
 4. buna ziua, am primit cadou un citycoco Harley …factura si toate documentele sunt pe numele persoanei care l.a cumparat…cine trebuie sa mearga la rar si la primarie sa inregistreze mopedul? pe numele cui trebuie inregistrat? daca circula alta persoana cu el si nu persoana care apare in acte cui i se face dosar penal?? celui care a circulat cu el sau celui care nu l.a inregistrat? multumesc frumos

  Răspunde
 5. Am cumparat de la Dv. un ZT20 si butonul cu cele trei viteze nu accelereaza ,avand aceiasi viteza la toate trei , si nu merge mai mult de 18 Km viteza la ora. sa omis ceva la montare-a facauta la Dv.sau asa merge el?

  Răspunde
 6. Un Niu +pro pentru 2 persoane, vreau sa cumpar , dar nu doar pentru Romania. As dori sa l folosesc si in UE , plaja , orasele , este mai comod. Se poate inmatricula cu nr normale? , nu pe primarie.

  Răspunde
  • Furnizorul ar trebui sa stie, el are documentele produsului, noi nu stim ce scrie in documentele de omologare. Daca are viteza maxima 45km/h nu prea, banuiesc ca nici franare cu abs nu are. Stim ca mai nou este o cerinta de exemplu la ATV-uri, pentru a putea fi inmatriculate este necesar sa aiba franare cu ABS, altfel se pot doar inregistra la primarie.

   Răspunde
 7. Pai exista si bicle electrice care se duc lejer in 70km la ora…. nici pt alea nu ai nevoie de permis?! Conf. art. 6 eu zic cao electrica care sare de 25 la ora e moped.

  Răspunde
 8. La inregistrarea unei triciclete electrice la primarie se solicita si asigurare RCA si daca da in ce categorie.
  Se poate circula si in localitatile limitrofe ?
  Sau de exemplu , cu numar de inregistrare de la primarie din Bucuresti, se poate utiliza sezonier si la Constanta in oras ? Bineinteles ca nu se poate circula pe drumurile europene/expres sau autostrada … intreb ca am avut discutii cu un moped acum vreo 7 ani .

  Răspunde
  • Se solicita RCA, se poate circula in localitatile limitrofe, dar nu in alt judet. Puteti circula pe orice drum, chiar si european, mai exact pe orice drum inafara de autostrada.

   Răspunde
 9. Bună ziua,
  aș avea și eu o întrebare, nu este legat de vehicule electrice, dar poate că mă puteți ajuta: un ATV (quad sport) Yamaha Reptor 700R din 2008 este supus înmatriculării? Se poate circula cu acesta pe drumurile publice fără permis de conducere? cadrul legal unde-l găsesc? Vă mulțumesc!

  Răspunde
 10. Buna ziua
  detin un scuter de 49 cmc cu viteza maxima de 25 km/h.este categoria L1e A
  mentionez ca l am folosit in Belgia fara a fi avut nevoie de permis de conducere(nu detin niciun fel de permis).
  este nevoie de permis pentru al folosi in Romania? locuiesc in Cerna judetul Tulcea.
  va trimit mai jos si certificatul de conformitate.
  va multumesc anticipat si imi cer scuze daca deranjez..
  cu stima
  Orza Emil

  Răspunde
 11. Salut. Daca imi construiesc eu o bicicleta electrica tip chopper cu moptor de peste 4Kw si banuiesc ca va trece si de 25 km/h poate chiar si de 45, trebuie omologata la RAR sau cum? Multumesc.

  Răspunde
 12. buna ziua.am citit cu mare atentie aceasta lege aprobata de presedinte privind trotinetele.am si eu una. Trotienta pe benzina Nitro XG10+ ALLROAD.cumparata de pe . http://nitroscooters.ro/trotienta-pe-benzina-nitro-xg10-onroad/ . vinzatorul mi-a trimis chitanta si factura fiscala dar factura fiscala am pierduto.acum si pe asta trebuie sa o imatriculez cred.alte hartii de la ei nu am.aseara am vorbit cu un prieten la rar si ma intrebat: trotineta ta are serie sasiu, serie motor?are loc pe care sa stai (sezut)?normal ca iam zis ca nu.la care el a zis ca pe ce baza sa iti fac civ?(cred ca nu stia bine reglementarile.nu stiu zic si eu) si nr unde il pui?pe spate?(mai si radea de mine.ca prieten).deci nu stiu este foarte ambigua situatia.sincer nici nu stiu.sa incerc sa ma duc la rar sau la primarie prima data.nici factura nu o mai am,doar chitanta.cine ma poate ajuta cu un sfat?va multumesc anticipat . deosebit respect.

  Răspunde
  • Cred ca ai un vehicul care nu are omologare de circulatie pe drumurile publice. Ar trebui sa ai cel putin un certificat CE. La rar fara COC nu au ce carte sa iti faca, avea dreptate domnul de acolo…

   Răspunde
  • O reclamatie ca esti indus in eroare de informatii incomplete pe pagina pe care ai comandat dar nu te scuza ca nu cunosti legislatia,
   au decat un certificat ca e originala, nu au Certificat de Omologare Europeana ,deci ,nu se poate emite CIV la RAR , documentul necesar pentru inregistrare/inmatricularenu poate circula pe drumurile publice.
   Nu este o trotineta simpla ai nevoie de permis si inmatriculare, depaseste nu 25km/k , ci si 45km/k deci e mai mult.decat un moped e ca si o motocicleta , deci in caz de doamne fereste la un eveniment in trafic vei avea 2 dosare penale unul pt conducere fara permis…min categoria A1 sau A si conducerea unui vehicul neinmatriculat pe drumurile publice intrucat trebuie inmtriculat, depasind viteza constructiva de 45km/h. Toate aceste date sunt in descriere.
   E ca si cand iti cumperi masina si spui ca nu stiai ca trebuia permis …

   Răspunde
 13. Am cumpărat de la Bimax o bicicletă electrică zt-20 Defender. Întrebare: Am domiciliul în Bucureşti dar locuiesc în judeţul Teleorman. Primăria din localitate a refuzat înmatricularea pe motiv că trebuie făcută la primăria de domiciliu. Cum trebuie să procedez pentru a putea circula în judeţul unde locuiesc, Teleorman?

  Răspunde
 14. Buna ziua am luat un triciclu electric VOLTA cu DOC si CIV si este inregistrat categoria L2e in CIV scrie viteeza maxima 42 km/h iar in factura scrie ca e limitat la 25 km/h si e in categoria L2e . l.am putut inscrie la Primarie cu nr. galben pe placuta de inmatriculare de sum remorcuta scrie3,9kw 42 km /h max.639kg pe fata are fana cu disc si speta pe saboti nustiu daca trebuie permis intradevar nu ruleaza mai mult de 25km/h va multumesc

  Răspunde
 15. Buna ziua,
  Am cumparat o motocicleta Beta din Franta. Am fost la RAR. Am primit CIV. Este trecut L1e (Capacitate 50 cm3, putere 1,1 kW, viteza maxima 45 km/h). Intrebarea mea este : trebuie inmatriculat cu numere normale sau trebuie inregistrat cu numere galbene la primarie ? Sunt restrictii daca este cu numere galbene ?
  Se poate conduce cu permis categoria AM+B1+B ?

  Răspunde
 16. Daca cumpar o bicicleta cu pedale, care are un motor cu ardere interna mai mic de 50 cmc
  INTREBARA:
  1.- trebuie inregistrata la RAR ?
  2.- Imi trebuie permis de conducere?
  Cu multumiri,
  Al. Oprea.

  Răspunde
 17. Buna ziua. Pentru Triciclu electric transport marfa basculabil ECO PIKAP, este nevoie de permis de conducere? Il voi folosi pentru cumparaturi curente, la tara, pe un drum public. Mai trebuie sa-i fac si alte acte? Daca este limitat la 25 km/h, mai trebuie inregistrat la Primarie? Multumesc.

  Răspunde
 18. Bună ziua! Am și eu o întrebare: O bicicletă electrică de 500 wati 48 volti care merge cu o viteză de 32 km oră pedalat dar și modul electric poți circula cu ea fără înmatriculare? Specific că nu are nimic la mâna pentru a se inmatricula și dacă se poate la RAR ? Astept raspuns mulțumesc!

  Răspunde
 19. Vreau sa cumpăr o volta m4, electrica, triciclu, va rog….. sunt persoana cu handicap, deci…. trebuie sa o înmatriculez? sa am carnet? sa ii fac asigurare??? Mulțumesc !

  Răspunde
 20. Bună ziua am achiziționat o bicicletă electrică asistată cu pedale RDB Sulina model BN006 an fabricație 23.12.2020
  Viteza maxima 25 km la ora
  Motor 500W
  Necesită înscriere la primărie?
  Mulțumesc

  Răspunde
 21. Buna ziua. Am cumparat de la dvs in 2019 o tricicleta electrica volta vm4 pentru care am primit doar factura. Nu am inregistrat-o pentru ca asa mi s a spus atunci, ca nu se inregistreaza si nici nu necesita permis. Anul trecut mi-a fost furata si nu o pot gasi nicicum. Ma intereseaza daca pot gasi la dvs numarul de serie care se afla sub tricicleta pentru ca nici pe acesta nu m-a dus capul sa il notez si nu apare nici pe factura. Ce ma sfatuiti? Cum sa dau de ea? Multumesc!

  Răspunde
  • La vremea respectiva Volta VM4 avea un certificat de vehicul destinat persoanelor cu dizabilitati emis de catre importator/producator si nu se supunea la eliberare de civ de aceea nu gasiti serie sasiu pe factura. A fost motivul principal pentru care noi in 2019 am renuntat la a mai comercializa vm4. Nu prea sunt sanse sa aflati seria de sasiu.

   Răspunde
   • Multumesc pentru raspuns. Doresc sa va mai intreb urmatoarele:
    1. Infractorul poate circula cu ea fara sa riste nimic?
    2. O poate inscrie pe numele sau?
    3. Eu am reclamat furtul la politie, am depus factura si poza cu tricicleta, dar niciun raspuns pana acum.
    4. Dvs nu aveti o evidenta a seriilor tricicletelor vandute? Poate ma puteti ajuta daca va trimit factura. Asa as putea sa dau seria la politie si la primarie unde se inscriu si poate as gasi-o cumva.
    5. Daca aveti vreo alta idee, v-as fi recunoscătoare sa mi-o impartasiti.
    Multumesc!

    Răspunde
 22. Buna ziua,
  Vreau sa achizitionez un scuter zt 20.
  Pentru scuterul ZT 20, limitat la 25 km/ora, inteleg ca necesita inmatriculare, nu si permis, dar nicaeri nu gasesc daca exista obligatia de a purta casca de protectie. (Ma intereseaza daca exista obligatie, nu recomandare. Voi fi amendat sau nu daca circul prin localiatate, pe drum public, cu scuterul zt 20, fara casaca ?
  Multumesc !

  Răspunde
 23. Buna, sotul meu a cumparat un triciclu electric nou, fara limitare de viteza(detine permis de conducere pentru A si B), dar primaria de domiciliu nu vrea sa il inscrie in circulatie, deoarece considera ca nu e necesar. Daca va fi oprit de politie circuland pe drumurile publice, ce se va intampla?

  Răspunde
  • In functie de ce scrie in certificatul de conformitate si in civ, asta se va intampla. Ce are trecut acolo conteaza, nu ce permis are domnul sau ce ia spus vanzatorul despre viteza…

   Răspunde
 24. Salut,

  Vreau sa imi cumpar o bicicleta Ado A20+ si exista in doua variante: una cu motor de 250W si alta cu motor 250W dar care poate deveni de 350W daca se activeaza un buton pe display.
  Intrebarile mele sunt:
  1. Pentru prima varianta banuiesc ca nu trebuie acte, nu?
  2. Pentru a doua trebuie acte daca nu activez modulul de 350W si merg doar cu cel de 250W?

  Mersi!

  Răspunde
  • cereti certificat de conformitate la ambele modele si vedeti ce scrie la putere motor la cea de 350W. daca scrie 350W si sunteti oprit, e ilegal, daca srie tot 250W atunci e ok…

   Răspunde
 25. Vreau sa construiesc un vehicul relativ micut intre un kart si un buggy care sa aibe motor electric pana in 4kw, intrebarea mea este urmataorea, pentru a circula cu acesta pe drumurile poblice din oras trebuie inmatriculat, doar ca nu stiu exact cum functioneaza inmatricularea neavand nici un act la acesta fiind construit de mine si nu stiu ce permis ar fi necesar pentru asa un vehicul, ma poate ajuta cineva?

  Răspunde
 26. Din câte citesc eu aici, dacă am un triciclu recumbent model Delta (una pe față, două pe spate) confecționat la noi în țară, pe care l-am echipat cu un motor de 250W, care poate fi limitat la 25 km/h, dar la fel de bine teoretic poate rula până la o limită maximă setabilă de 40 km/h (teoretic, pentru că, din cauza greutății destul de mari cumulate, a triciclului – peste 40 kg și a mea – peste 100, am trecut o singură dată de 30 km/h, 32 ca să fiu mai exact), teoretic n-aș avea nevoie de permis sau de înregistrare. L-am setat la 40 km/h de curios, ca să văd cât pot atinge cu el, dar l-am redus înapoi la limita de 25, ca să stau eu liniștit.
  Problema e că nu-i omologat. Nici documente de conformitate n-are. M-am străduit să-l fac să arate ca o minimașină cu trei roți, are semnalizare LED stănga-dreapta vizibilă și din față și din spate, far față, stopuri/frănă pe spate, lumini de poziție pe spate, elemente reflectorizante pe spate și pe spițe în culorile prevăzute de normele rutiere (alb, roșu, galben).
  Cum fac să circul liniștit pe drumurile publice cu acest vehicul? M-a și costat destul de mult, undeva la peste 3000 EUR, n-aș vrea să-l văd confiscat sau ținut în curte fără dreptul de a circula cu el.

  Răspunde
 27. Am citit toate comentarile si am conluzia ar fi (sa ma corectati daca e gresit):
  – pentru a scoate CIV de la RAR ai nevoie de la comerciant de COC altfel nu poti circula vreodata pe drumurile publice
  – pentru a putea fi inregistrat la primarie un vehicul electric fie ca e trotineta/bicicleta/scuter ai nevoie de CIV de la RAR.
  – daca primesti CIV la rar esti incadrat minim L1e (moped) indiferent ca viteza nu depaseste 25km/k la un scooter gen modelul chopper, deci ai nevoie de carnet pentru a-l conduce
  – trotineta electrica cu max 25km/h si bicicleta electrica 250w cu asistare max 25km/h nu se inregistreaza la primarie deci nu ai nevoie nici de permis

  Totusi partea asta este neclara ca tu practic mergi fara inregistrare la primarie, fara permis, da totusi te opreste si tu prezinti acel COC? Ti se confisca si se trimite la RAR pt a stabili ce este de fapt? Sau mergi tu la RAR si ai nevoie de rapsuns oficial ca nu este nevoie de CIV?
  “Vehiculele echipate cu un loc șezând pentru conducător al cărui punct R se află la o înălțime ≤ 540 mm, în cazul categoriilor L1e, L3e și L4e, sau la o înălțime ≤ 400 mm, în cazul categoriilor L2e, L5e, L6e și L7e.”

  Multumesc si felicitari pt cel mai complet articol legat de subiect 🙂

  Răspunde
  • totul e corect mai putin partea de permis. Poate sa fie L1e ca daca viteza maxima a mopedului nu depaseste 25km/h nu trebuie permis (scrie in Anexa 1 din OUG 195 🙂 )

   Răspunde
 28. Salut, am o tricigleta electrica de 500w, 48v, 22km/h dar nu detin CIV.
  Am facut rost de o copie dupa factura dar e doar atat, de la cine il am a decedat si nu am gasit actele. Cum as putea sa refac CIV-u ?
  Cum as putea sa o inregistrez la primarie ?
  Multumesc.

  Răspunde
 29. Bună ziua. Am cumpărat un ZT-09, acum vreo 4 ani. Astăzi l-a oprit politia și i-a solicitat sa o înmatriculeze, caci altfel ii face dosar penal sau o confisca. Ce documente justificative îmi trebuie în acest sens? În ce document oficial scrie ca ZT-09 e o bicicleta electrica care nu are nevoie de permis? Caci se pare ca nu e suficient cât le-a aratat manualul de utilizare care a primit-o de la dumneavoastră.

  Răspunde
 30. Bună ziua,
  Am cumpărat o bicicletă electrică ZT-09 PREMIUM în anul 2015. Atunci mi-ați trimis o declarație că nu necesită permis și înregistrare. Despre înregistrare am înțeles că acum trebuie la primărie, dar poate fi condusă cu permis categoria B? Este necesar ITP și RCA?

  Răspunde
 31. Bună ziua,
  Am cumpărat de la Bimax o bicicletă electrică ZT-09 PREMIUM în anul 2015. Atunci mi-ați trimis o declarație că nu necesită permis și înregistrare.
  Despre înregistrare am înțeles că acum trebuie la primărie, dar poate fi condusă cu permis categoria B? Este necesar ITP și RCA?

  Răspunde
  • in 2015 daca ati cumparat o bicicleta electrica nu se inregistreaza la primarie. ZT-09 avea motor 250w, asistare la pedalare, nu era necesar permis de conducere.
   La modelele noi acum se inregistreaza la primarie dar tot nu trebuie permis daca se incadreaza in limita legii (reg ue 168)

   Răspunde
   • Este în discuție o bicicletă electrică ZT-09 PREMIUM, cumpărată în anul 2015, care are motorul de 500W nu doar de 250W. Cum procedez pentru a fi legal pe drumurile publice? Vă rog să-mi răspundeți.

    Răspunde
 32. Buna ziua, am cumparat de la dumneavoastra un triciclu electric ETR4 in 09.09.2021.Am mai trimis un mail la dumneavostra cu privire la solicitarea actelor pentru inscriere la primarie, si
  a ti raspuns ca sunt neimatriculabile. Sa inteleg ca acum s a schimbat legislatia si trebuie inscrisa la primarie, sa ne dea un nr galben. Am fost la primarie si ne au zis ca trebuie sa venim cu ceva de la rar. Am sunat la RAR si ne a zis ca ne trebuie CERTIFICATUL DE CONFORMITATE. Cum facem, sa o inscriem?Ce ne sfatuiti?Puteti sa ne trimiteti acest certificat?Am factura si cartea dar nu ma ajuta cu nimic factura.Multumesc, astep un semn de la dumneavoastra.
  GABI VASILE

  Răspunde
  • Buna ziua,
   1. În primul rând acesta este un blog. Dacă aveți solicitări pentru colegii de la Bimax, vă rog folosiți datele de contact de aici, solicitările nu se fac în comentarii pe blog, pe blog se discută păreri, etc. Trimiteți un mail frumos cu copia după factură și dacă e cumpărată de la bimax ei vă vor face dovada că ați primit civ în 2021, dacă ați luat-o de la altă firmă, vă vor spune cine este vânzătorul, care bineînțeles este scris pe factura dvs…
   2. Nu am auzit niciodată de un triciclu electric ETR4 să fi fost în gama BIMAX. Triciclurile de la Bimax încep cu ZT, TRD, GL/PICKUP, nicidecum cu ETR4.
   3. La bimax se duce o muncă de educare enormă a clienților în privința achiziționării de produse conforme, cu acte în regulă, dar foarte mulți ne spun: Lasă, am găsit eu undeva mai ieftin și mi-au spus că nu îmi trebuie mie de astea (COC și CIV), probabil și dvs sunteți unul dintre ei și ne confundați cu altă firmă.
   4. Bimax nu comercializează nicio tricicletă electrică fără COC și CIV de foarte mulți ani.
   5. Nu s-a schimbat legislația în 2021, probabil așa ați fost amăgit de comerciant, noi avem civ-uri la tricicluri din 2018, după ce a intrat în vigoare regulamentul european 168.

   Răspunde
 33. Dețin un triciclu electri Thor premium cu civ și coc ,viteza maxima de 28 km și nu știu se înregistrează sau se înmatriculează?

  Răspunde
 34. buna ziua , vin la dumnevoastra cu o intrebare , de curand am cumparat un kit motor benzina bicicleta , cu o capacitate de 49 centimetri cubi si o viteza de maxim 25km/h , dar , avand in vedere ca vrea si copilul meu sa mearga pe bicicleta , din frica dezechilibrului pe 2 roti am construit in propiu un triciclu sa spun asa , cu semnalizarii , bloc lumini , echilibrul fiind altul pe 3 roti , unde as putea merge pentru omologarea lui sau ce pasi ar trebui sa fac pentru a putea circula cu el pe strada ? Multumesc Frumos

  Răspunde
 35. Buna, am achiziționat de curând de la d-voastră un scuter volta vsx. Nu am primit actele coc și civ și nu știu dacă pot să circul în condiții normale. Curierul mi-a spus că pot, că e că o bicicletă (pedale).Dumneavoastră în site spuneți că vine însoțit de acele acte. Nu am decât factura și certificatul de garanție. Vă mulțumesc , cu respect !

  Răspunde
 36. Buna ziua. Tot in anexa 1 din oug 195 spune ca mopedul este considerat ,,autovehicul,, iar conducerea unui ,,autovehicul,, pe drumurile publice se face in baza unui permis de conducere ! Deci conform C.I.V emis de catre R.A.R categoria este clara ,, moped ,, chiar daca viteza maxima omologata este de 25km . Si atunci daca ,,moped,, este ,,autovehicul,, cum ramane cu permisul atunci ? ,, Trebuie sau nu ?
  Multumesc anticipat pt raspuns !

  Răspunde
 37. Buna seara! Am o intrabare daca imi puteti raspunde. daca voi cumpara de la firma d voastra
  – Triciclu electric transport marfa basculabil KUBA ECOPIKAP-1, omologata, voi avea nevoie de permis?
  Multumesc!

  Răspunde
 38. In anul 2020 am cumparat un scuter electric HARLEY CU BATERIE DE 12aH fara sa primesc doar factura si o carticica in engleza pe care scrie PRODUCT MANUAL am tradus manualul si in el scrie toate datele despte scuter motr de 1500 w si toate caracteristicele oare pot inmatricula scuterul daca nu va rog spunetimi ca trebue facut?

  Răspunde

Lasă un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.